FMA: The need for national ID must be pitted against legitimate dangers

A national ID system is a State apparatus often used to verify the identities of individuals who avail of public services or engage in certain public transactions.1 Under a typical system, a person is assigned an ID number at birth or upon reaching the legal age. It usually covers a country’s citizens, although resident foreigners have also been included from time to time.

The experience of countries that have adopted such a system shows varying outcomes—not all, suffice to say, turned out okay.

View PDF

Dangal ng Manggagawang Ipinakipaglaban, Itaguyod at Pangalagaan

1903 nang pinangunahan ng mga manggagawa sa ilalim ng Union Obrera Democratica de Filipinas ang unang martsa ng manggagawa sa Pilipinas, ipinanawagan nila ang pagpapataas ng kanilang sahod kasabay ng panawagang kalayaan mula sa pangongolonya ng Amerika nuong mga panahong iyon. Ngayon, mahigit isang siglo na ang nakalipas, anumang natitira pang karapatan sa paggawa na tinatamasa’y nangaganib nang mabawi ng tuluyan. Kalakhan ng manggagawang Pilipino ay hindi tumatanggap ng minimum wage, iilan lamang ay nabibilang sa anumang organisasyon-- asosasyon man o unyon at kung gayo’y walang boses na makapagigiit ng magandang kondisyon sa paggawa, Ni walang kaseguruhan sa trabaho sapagkat laganap ang “endo” o 5-5-5.

Continue Reading

iDEFEND condemns wave of repression vs. international human rights defenders

In Defense of Human Rights and Dignity Movement deplores the detention of Australian nun, Sr. Patricia Fox by the Bureau of Immigration for her involvement in activities supporting farmers and indigenous peoples, as well as the deportation of the Party of European Socialists (PES) Deputy Secretary –General Giacomo Filibeck on Sunday due to a black list order against him.

“We are alarmed at these operations as these may be pre-crackdown moves designed to warn the international community against criticizing the government’s anti-people policies” cautioned Ellecer Carlos, spokesperson for iDEFEND. “Both events are examples of repressive measures levelled against global human rights defenders by the government, which continue to implement a bloody war on drugs as well as Martial Law in Mindanao which violate the human rights of indigenous peoples,” he added.

Continue Reading