Skip to main content

Kababaihan: Pangunahan ang isang siglo ng laban tungo sa ganap na paglaya at pagkakapantay pantay

Saturday, 7 March 2020

Dalawampu’t limang taon mula nang ipagtibay ng buong mundo sa pamamagitan ng Beijing Declaration and Platform for Action, ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian (gender equality) sa pangkalahatang kaunlarang panlipunan, pagkakapantay-pantay pa rin ang ating panawagan.

Tumataas ang bilang ng mga kababaihang nagpapalakad ng kabuhayan ng kanilang pamilya, o “women-headed households” (Philippine Commission on Women). Dalawang milyon sa tatlong milyong solo parents ay kababaihan (Philippine Statistics Authority). Ngunit mas malaking porsiyento ng kababaihan ang walang trabaho, mas mababa ang sahod kaysa kalalakihan at higit na nanganganib o bulnerable sa delikado at di-regular na trabaho, at abusong sekswal (Philippine Institute for Development Studies).

Ayon sa Global Gender Gap report, halos isang daang taon pa ang lilipas bago makita ang tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian sa buong mundo. Samantala malala pa rin ang mga balakid sa karapatan ng kababaihan at sa lipunang Pilipino patuloy itong namamayani. Simula sa pananalasa ng giyera laban sa droga hanggang sa pananalasa ng Build Build Build, dobleng hagupit ng karahasan, kahirapan, kaapihan ang tinatamo ng mga kababaihan.

Gayunpaman, pinangungunahan ng malaking bilang ng kababaihan ang laban para sa karapatan, kalayaan, katarungan, kalikasan, at soberenya. Kinakatawan nila ang boses ng kanilang komunidad habang humaharap sa hamon ng diskriminasyon, seksismo at karahasang sekswal. Sa kanila ang pagpupugay natin sa pandaigdigang araw ng kababaihan. Tinatampok natin ang kanilang katapangan, integridad at sakripisyo tungo sa lipunang walang pagtatangi, pananamantala at pandarahas.

 

In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND)

Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)

 

Photo Credit: LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights)