Skip to main content

Dangal ng Manggagawang Ipinakipaglaban, Itaguyod at Pangalagaan

Tuesday, 1 May 2018

1903 nang pinangunahan ng mga manggagawa sa ilalim ng Union Obrera Democratica de Filipinas ang unang martsa ng manggagawa sa Pilipinas, ipinanawagan nila ang pagpapataas ng kanilang sahod kasabay ng panawagang kalayaan mula sa pangongolonya ng Amerika nuong mga panahong iyon. Ngayon, mahigit isang siglo na ang nakalipas, anumang natitira pang karapatan sa paggawa na tinatamasa’y nangaganib nang mabawi ng tuluyan. Kalakhan ng manggagawang Pilipino ay hindi tumatanggap ng minimum wage, iilan lamang ay nabibilang sa anumang organisasyon-- asosasyon man o unyon at kung gayo’y walang boses na makapagigiit ng magandang kondisyon sa paggawa, Ni walang kaseguruhan sa trabaho sapagkat laganap ang “endo” o 5-5-5.

Paglabag sa karapatang pantao ang kadusta-dustang kalagayan ng paggawa. Dagdag pa, imbes na komprehensibong tugunan ang problema ng laganap na kahirapan at kawalan ng trabaho ay lalo pang ipinatutupad ng gobyerno ang mga neoliberal na polisiyang higit pang nagpalala rito at pumapabor sa malalaking negosyo o dayuhang interes.

Masaklap pa, nagaganap ang pagdausdos ng kalagayan sa paggawa, kasabay ng pagbangis ng awtoritaryan at anti-demokratikong mga hakbang ng pamahalaang Duterte laban sa sariling mamamayan at para sa makitid nitong interes. Halimbawa, nagpapatuloy ang extra judicial killings sa ngalan ng pagsugpo sa droga (sa kabila ng pagpapawalang-sala sa mga convicted drug lords), kasabay nito umiigting ang kultura ng karahasan, kawalang-respeto sa kababaihan at kawalang respeto sa checks and balance sa kapangyarihan ng ehekutibo.

Anumang kritiko, dayuha’t hindi ay binibigwasan upang patahimikin, habang ang handang mangayupapa’y binibiyayaan ng pabor at pribilehiyo. Maging ang pabagu-bagong deklarasyon sa endo’y naka-disenyong palamigin ang namumuong kapasyahan sa hanay ng paggawa na ilaban nang iisa ang usapin ng kontraktwalisasyon.

Sa Araw ng Paggawa, ang In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND) ay mahigpit na nakikiisa sa aspirasyon at panawagan ng mga manggagawa sa isang buhay na may dignidad at dangal at hindi busabos. Ang pagbibigay ng nakabubuhay na sahod, trabahong regular at sapat na benepisyo sa mga manggagawa ang magpapanday ng makabayang pag unlad. Mabubuhayan ang merkado at magiging mabilis ang ikid ng lipunan tungo sa mas mataas na antas, at sa gayo’y maisasakatuparan ang karapatang socio-ekonomiko at pangkultural tungo sa pamumuhay na may dignidad at kaaya aya.

Ang iDEFEND ay taas kamaong bumabati sa mga kasamang manggagawa. Asahang ang kilusang pang karapatang pantao ay natural na katuwang ng manggagawa sa laban para sa katarungang panlipunan at laban sa awtokratiko at tiranong rehimen.